1pxProdukt dnia
Zestaw MORINDA
Zestaw MORINDA
751,31 zł 644,53 zł
zestaw
Morinda Core MAX
Morinda Core MAX
200,68 zł
Zestaw Promocyjny 1
Zestaw Promocyjny 1
553,71 zł
szt
Zestaw Promocyjny 2
Zestaw Promocyjny 2
556,58 zł
zestaw
Zestaw Promocyjny 3
Zestaw Promocyjny 3
385,68 zł
szt
Zestaw Promocyjny 4
Zestaw Promocyjny 4
319,42 zł
szt
Zestaw Promocyjny 5
Zestaw Promocyjny 5
467,68 zł
szt
1pxNewsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

 
1px Regulamin Sklepu

REGULAMIN usługi dropshipping
realizowanej przez sklep Nonibioactive.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia dropshippingu oraz innych usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem nonibioactive.pl prowadzonym przez Annę Brudny prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BRUDNY ANNA AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "SIÓDEMKA" zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wykonywaną w Pszczynie (43-200), przy ul. Korfantego 13/9 NIP: 9542552172, REGON: 240613248.

 2. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

  1. Pośrednik – Anna Brudny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BRUDNY ANNA AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "SIÓDEMKA"
  2. Sprzedający – Morinda Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-406), ul. Dąbrowskiego 286/288, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299588, NIP: 5252419422, REGON: 141348567, kapitał zakładowy 50.000 PLN
  3. Dropshipping – usługa świadczona przez Pośrednika polegająca na pośredniczeniu w sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym, w szczególności na zawieraniu w imieniu i na rzecz Sprzedawcy umów sprzedaży oraz pobierania płatności. Zawarcie umowy o dropshipping skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Pośrednikiem za pośrednictwem Serwisu umowę umowę o dropshipping lub o inne usługi świadczone drogą elektroniczną,
  5. Konsument – Klient, który zawiera z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
  6. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów dropshippingu
  7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
  8. Regulamin – niniejszy regulamin,
  9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.nonibioactive.pl
  10. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym za pośrednictwem Pośrednika

  1. formularze zawarte w serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.Pośrednik stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

 3. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 


 

§ 2.
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.

 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku wygenerowany na adres e-mail Klienta.

 4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.

 5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki, podgląd realizacji statusu zamówień, otrzymywanie kodów promocyjnych i zdobywanie punktów lojalnościowych.

 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

  a. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  b. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  c. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

 8. Pośrednik może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
§ 3.
WARUNKI ŚWIADCZENIA DROPSHIPPINGU ORAZ SPRZEDAŻY

 

 1. Stroną umowy dropshippingu jest Klient oraz Pośrednik.

 2. Stroną umowy sprzedaży jest Klient oraz Sprzedający.

 3. Towary oferowane w Serwisie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Serwisie oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto towaru nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu towaru stanowi inaczej.

 5. W celu zawarcia umowy dropshippingu, należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru towarów umieszczając je w koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk „przejdź do koszyka”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.

 6. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

 7. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

 8. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.

 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 10. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub poprzez system eCard, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Pośrednik może anulować zamówienie.

 11. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 10 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta.

 12. Pośrednik dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Pośrednik niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 13. Sprzedający dokumentuje transakcje paragonem, zaś na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT.

 14. Dostawa towaru możliwa jest poprzez przesyłkę kurierską.

 15. Dostawa ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 16. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

  a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
  b. w gotówce za pobraniem,
  c. za pośrednictwem systemu eCard (ekspresowe płatności elektroniczne).

 
§ 4. PRYWATNOŚĆ

 1. Sprzedający oraz Pośrednik są administratorami danych osobowych Klienta

 2. Sprzedający oraz Pośrednik gromadzą następujące dane osobowe Klienta:

  a. Imię
  b. Nazwisko
  c. Telefon
  d. E-mail
  e. Adres zamieszkania
  f. Adres wysyłki

 3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Pośrednik oraz Sprzedający podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

 6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy dropshippingu, sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.

 7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim (tj. innym niż Klient oraz Sprzedający)

 8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).

 9. Newsletter Pośrednika lub Sprzedającego mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

 

 
§ 5.
RĘKOJMIA I GWARANCJA


 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

  a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

  a. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  b. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.

 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

 

 
§ 6.
REKLAMACJA TOWARU

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

  a. listownie: Morinda Poland Ul. Dąbrowskiego 286/288, 60-406 Poznań
  b. pod adresem poczty elektronicznej: poland@morinda.com

 2. W przypadku dostrzeżenia widocznych uszkodzeń dostarczonej przesyłki, zaleca się Klientowi sprawdzenie jej zawartości i wspólnie z osobą dostarczającą sporządzenie protokołu reklamacji do podmiotu dostarczającego.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 4. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

 6. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

 7. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 


 

 

§ 7.
REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Pośrednik zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Pośrednika o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Pośrednik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób: a. na adres mailowy: BRUDNY ANNA AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "SIÓDEMKA" ul. Korfantego 13/9, 43-200 Pszczyna b. na adres mailowy: biuro@nonibioactive.pl.

 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

 5. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

 
§ 8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy dropshippingu oraz umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

 2. Odstąpienie od umowy dropshippingu jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży.

 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Pośrednika. Klient może posłużyć się następującym wzorem, który można pobrać tutaj.

 6. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

 7. Pośrednik w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Klient.

 8. Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Pośrednika.

 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu na adres: Morinda Poland Ul. Dąbrowskiego 286/288, 60-406 Poznań, w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

 10. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy przez Sprzedającego z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało po dostarczeniu otwarte.

 

 
§ 9.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego oraz Pośrednika i podlega ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

 


 

 

§ 10.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

  a. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  b. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  c. według miejsca wykonania umowy.

 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

  a. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  b. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 


 

 

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: a. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), c. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

 


 

 

§ 12.
WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU W STOSUNKU
DO OSÓB NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
1px do góry
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl